James Blake Lyrics

You wanna know me like waves know shores
You wanna know me like waves know shores
You wanna know me like waves know shores
You wanna know me like waves know shores
Like I know my own self's goals
Like I know my own self's goals
Like I know my own self's goals
Like I know, like I know

All I suggest is
I suggest you love like love's no loss
I suggest you love like love's no loss